Regulamin

lineee

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.fotografbydgoski.pl, a także stanowi integralną część transakcji pomiędzy Klientem (będącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i sklepem na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.
Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.fotografbydgoski.pl jest

ADAM JUSZKIEWICZ
FOTOGRAF BYDGOSKI
ul. Kościuszki 27 A2
85-079 Bydgoszcz
NIP 5542421806

Klient może kontaktować się z Fotografbydgoski.pl pod następującymi numerami telefonów oraz adresów e-mail: tel. 504-560-499; fotografbydgoski@gmail.com
Wszelkie transakcje dokonywane są między Klientem, a firmą FOTOGRAF BYDGOSKI.
Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną następujących towarów: fotoprodukty, usługi fotograficzne, wydruk zdjęć, oprawa obrazów, vouchery na sesje zdjęciowe.
Oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte dwuletnią gwarancją producenta.
Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz przepisów prawa.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, tj. urządzenie z systemem operacyjnym umożliwiającym nawiązanie połączenia internetowego oraz uruchomienie przeglądarki internetowej w możliwie najnowszej wersji (zalecane to Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer w wersjach 9 wzwyż).

II – WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

Celem korzystania ze strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie sklepu internetowego oraz umożliwienie złożenia zamówienia (oferty kupna) i dokonania transakcji.
Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:
treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
treści zawierających informacje nieprawdziwe,
treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.
W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, firma FOTOGRAF BYDGOSKI może zablokować dostęp Klienta do strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto firma FOTOGRAF BYDGOSKI może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.
Firma FOTOGRAF BYDGOSKI nie ponosi również odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email ) i miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez sprzedającego.
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym także z usług serwisu Sklepu jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód typu wirusy, „robaki” czy konie trojańskie.
W celu uniknięcia zagrożeń, ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje w celu łączenia się z internetem, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Operator serwisu informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym opisywanej w niniejszym regulaminie wiążą się z działalnością hakerską, prowadzącą do włamania się zarówno do systemu komputerowego operatora serwisu, jak też do systemu komputerowego klienta. Pomimo tego informuje się Klientów serwisu, że nie istnieje żaden środek pozwalający na trwałą i całkowitą ochronę przed opisanymi powyżej niepożądanymi działaniami.

III – WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

Klient może dokonać transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego www.fotografbydgoski.pl, składając zamówienie przy użyciu formularza Klienta dostępnego na stronie internetowej www.fotografbydgoski.pl. Na proces składania zamówienia składa się szereg okien z komunikatami (formularzy).
Klient składając zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego towaru – w szczególności wybiera model, kolor i rozmiar oferowanego przez www.fotografbydgoski.pl produktu, a także wybiera dodatkowe płatne opcje, o których jest informowany w oknie składania zamówienia, takich jak wybór sposobu płatności za realizację umowy i wybór sposobu dostawy zamówionego towaru – zgodnie z treścią formularza.
Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji Klient może założyć konto na stronie www.fotografbydgoski.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, podając tym samym dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie paragonu sprzedaży towaru.
Warunkiem przyjęcia transakcji do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracji i zamówienia.
Istnieje również możliwość dokonania zakupów bez konieczności rejestracji w serwisie sklepu. Celem dokonania transakcji należy wypełnić, po złożeniu i sprecyzowaniu zamówienia w sposób opisany powyżej, formularz kontaktowy, podając w nim dane niezbędne do realizacji umowy i wysyłki zamówionego towaru.
Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na adres wskazany podczas rejestracji przez Klienta, zawierającą numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z linkiem aktywującym zamówienie. Wraz z linkiem aktywującym zamówienie Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy.
Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za zamówienie. Klient może odstąpić od zawartej umowy w terminie do 14 dni od momentu zapłacenia. Towar zamówiony w ramach transakcji w e-sklepie dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony Klienci będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie.
Firma www.fotografbydgoski.pl informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów oferowanych w sklepie internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (np. monitor) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta składającego zamówienie, a także w przypadku wystąpienia błędów w ofercie sklepu internetowego, co może dotyczyć m.in. omyłkowych informacji o cenach, dostępności towarów, warunkach promocji i obniżek cen, pracownik sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zaproponowania alternatywnego sposobu wykonania transakcji.
Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym ceny specjalne wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon sprzedaży po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem.
Na zgłoszone życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury.
Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe pod numerami telefonów oraz adresów e-mail podanych w niniejszym regulaminie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:30.

IV – WYSYŁKA TOWARU

Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub do paczkomatu, na adres wskazany w zamówieniu.
Koszt transportu dla przesyłek opłaconych przelewem wynosi 19 zł brutto.
Koszt transportu dla przesyłek za pobraniem wynosi 29 zł brutto.
Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się.
Sklep internetowy przekazuje zamówienie do zrealizowania następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto sprzedawcy.
Wysyłki towaru realizowane są codziennie w dni robocze.
Dostarczenie zamówionego towaru następuje w terminie od 2 do 7 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zakupiony towar na koncie sprzedawcy.
W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od sprzedawcy lub niedostępności towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania transakcji (nie dłuższym niż 14 dni), . Informacja w tym zakresie zostanie przesłana pisemnie na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
Jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za chwilę wydania rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
W chwili odbioru paczki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić, w obecności Kuriera stan przesyłki, W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, przesyłki nie należy przyjmować, a Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi (dostawcy) w celu sporządzenia przez Kuriera protokołu szkody.
W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki opłaconej przelewem lub przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.

V – CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

Ceny specjalne oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu są informacją handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie na stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
Ceny specjalne sesji i akcesoriów oferowanych w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek.
Wiążące dla stron transakcji są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.
Koszty doręczenia towarów w ramach transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z wyceną tych usług dostępną na stronie sklepu. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

VI – DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

W ramach wykonania transakcji, Klient może dokonać płatności w postaci przedpłaty na wskazany numer konta firmy lub za pomocą opcji szybkich płatności wybranego Operatora.

Bank Santander
Nr rachunku:
96109018960000000149919877
ADAM JUSZKIEWICZ
FOTOGRAF BYDGOSKI

W tytule przelewu prosimy podać poniższe dane:
– numer zamówienia
– Imię i Nazwisko

 

VII – REKLAMACJE ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).


2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.


3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


4. Klient zgłasza reklamację pisemnie na adres e-mail: fotografbydgoski@gmail.com


5. Sklep ustala z Klientem formę przesłania reklamowanego towaru.


6. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać towar kompletny i czysty.


7. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi do 14 dni, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepis o prawach konsumenta, a liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę reklamacji.

8. Produkty na zamówienie, personalizowane nie podlegają zwrotowi.

9. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w formie wskazanej przez Klienta w zamówieniu.

X – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta, który założył konto na stronie internetowej www.fotografbydgoski.pl lub złożył zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Na przetwarzanie danych osobowych w zakresie utrzymania konta lub wykonania transakcji Klient wyraża zgodę, składając stosowne oświadczenie.
Administratorem danych osobowych jest firma FOTOGRAF BYDGOSKI.
Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym, powinien wpisać na stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną.
Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: fotografbydgoski@gmail.com

Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu lub aktualnych promocjach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych.

XI – KODY RABATOWE

Kody rabatowe upoważniają do jednorazowego zakupu z ich użyciem w wysokości jaka została wskazana oraz terminem realizacji kodu – wskazanym na bonie lub do końca roku w którym został otrzymany.
Kodów rabatowych nie można łączyć w pojedynczych zamówieniach – jeden kod dotyczy jednego zamówienia (koszyka).

XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku.

line white

Bądźmy w kontakcie

Podaj swój numer, oddzwonię

Kontakt

ADAM JUSZKIEWICZ

Dojazd

Fotopunkt
ul. Kościuszki 27 As,

wejście od podwórza

A2 (parter), domofon 32

85-079 Bydgoszcz

 

Darmowy parking na placu

Włącz nawigacje

Mobilne godziny otwarcia

Umów się